ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้โดยผ่านช่องทาง Walk-in บริเวณหน้างาน